Ръководството на ББ Фарм ЕООД, в лицето на Управителя на фирмата, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в организацията.

НАШАТА ОСНОВНА ЦЕЛ:

ДА ГАРАНТИРАМЕ ПОСТОЯННО КАЧЕСТВО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИТЕ, ПРИ СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ДОБРИТЕ ДИСТРИБУТОРСКИ ПРАКТИКИ, С КОЕТО ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВИСОКА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И ДА ПРИВЛИЧАМЕ НОВИ КЛИЕНТИ, КОЕТО Е ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПРОСПЕРИТЕТ НА ББ ФАРМ ЕООД.

ОСНОВНИ НАСОКИ НА НАШАТА ПОЛИТИКА СА:

  • Да печелим и поддържаме доверието на клиентите, чрез все по-пълно разбиране и удовлетворяване на техните потребности при спазване на нормативните изисквания;
  • Да усъвършенстваме непрекъснато нашата дейност, обучаваме и мотивираме персонала, за да отговорим на променящите се изисквания на нашите клиенти и пазара;
  • Да прилагаме принципите за устойчиво развитие и непрекъснато подобряваме условията на труд;
  • Да работим с подходящи бизнес-партньори (доставчици на продукти и външни услуги);